Thursday, February 2, 2017

धुर्मुस दाईको पैसा उडाउने जिग्री भाई ।। सेनाको जागीरबाट पाडे भए बाई ।। कमेडीमा दुवै हाई हाई ।।

धुर्मुस दाईको पैसा उडाउने जिग्री भाई ।। सेनाको जागीरबाट पाडे भए बाई ।। कमेडीमा दुवै हाई हाई ।।

Write Comment Below:

No comments:

Post a Comment